Hasta Hakları
25 Şubat 2019

Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;
1. Hizmetten genel olarak faydalanma: 
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.
2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma: 
Irk, dil, din ve mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.
3. Bilgilendirme: 
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye hakkı vardır.
4. Kuruluşu seçme ve değiştirme: 
Sağlık kurulunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşundan verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.
5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: 
Sağlık hizmetleri verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, hakkı vardır.
6. Bilgi isteme: 
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye hakkı vardır.
7. Mahremiyet: 
Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.
8. Rıza ve izin: 
Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
9. Reddetme ve durdurma : 
Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye hakkı vardır.
10. Güvenlik: 
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
11. Dini vecibelerini yerine getirebilme: 
Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
12. Saygınlık görmesi: 
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
13. Rahatlık: 
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
14. Ziyaret: 
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, ziyaretçi kabul etmeye hakkı vardır.
15. Refakatçi bulundurma: 
Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşların imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.
16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı: 
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
17. Sürekli hizmet: 
Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya HAKKI VARDIR
Hasta haklarının ihlaline yönelik her türlü başvuru ve şikayetlerinizi hastanemizde kurulmuş olan Hasta Hakları Birimi’ne iletebilirsiniz.